// last edited September 9, 1977  1:57 PM
Ftp/-S Maxc ↑
Connect/C altosource ↑
Dump/C vmem.dm testvmem.bcpl vmem.d vmem.bcpl vmemaux.bcpl vmeminit.bcpl printvmemstate.bcpl vmema.asm vmemsoft.asm vmem.use vmem.mu compilevmem.cm loadtestvmem.cm sendvmem.cm ↑
Connect/C alto ↑
Dump/C vmem.dm vmem.BR vmemaux.BR vmeminit.BR printvmemstate.BR vmema.BR vmemsoft.BR vmem.use vmem.mu