Bcpl/f BFSInit.bcpl BFSBase.bcpl BFSWrite.bcpl BFSCreate.bcpl BFSClose.bcpl BFSDDMgr.bcpl BFSNewDisk.bcpl BFSFindHole.bcpl BFSEvent.bcpl
@CompileBFSTest.cm@