$ od -t oC -N 100000 [Indigo]<BravoX>Fonts>LetterGothic12.AL!2